රැකියාවක යෙදෙන කාන්තාවකට හිමි ප්‍රසූත නිවාඩු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

2017-09-07 10:45:00       823
feature-top
උතුම්වූ මව් පදවිය ලබන්නට සිටින රැකියාවක යෙදෙන කාන්තාවකට හිමි ප්‍රසූත නිවාඩු දින ගණන් පිළිබවඳ නිවැරදි වැටහීමක් ලබාගෙන සිටීම ඉතා වැදගත්. එම කාලය ඔබටත් ඔබේ බිළින්දාටත් ඉතාමත් වැදගත්.

ඔබ රාජ්‍ය සේවයේ නිරත කාන්තාවක් නම් ඔබටත් ප්‍රසූත දින 84ක් හිමි වේ. එසේම අර්ධ වැටුප් සහිත නිවාඩු දින 84ක්ද, වැටුප් රහිත නිවාඩු දින 84ක්ද ලබාගැනීමට හැකියාවක් ඇත.

ඔබ වතුකරයේ සේවයේ නිරත කාන්තාවක් නම් ඔබට ප්‍රසූත නිවාඩු ලෙස හිමිවන්නේ සති 12ක කාලයකි. මෙය ප්‍රසූතියට පෙර සති 02ක් හා ප්‍රසූතියට පසු සති 10ක් ලෙස ලබාගත හැකිය.  මෙම නිවාඩුව පළමු දරු උපතට පමණක් හිමිවන අතර, දෙවැනි දරු ප්‍රසූතියේ සිට හිමිවන්නේ සති 10ක කාලයක් පමණි.

ඔබ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය ලබයි නම් ඔබට පළමු හා දෙවැනි දරු ප්‍රසූතිය සඳහා වැටුප් සහිත නිවාඩු දින 84ක් හිමි වෙයි.  නමුත් තුන්වැනි දරු උපතේ සිට ඔබට හිමිවන්නේ දින 42ක ප්‍රසූත නිවාඩුවකි. මෙම නිවාඩු කාලයට අමතරව නිවාඩු අවශ්‍ය වේ නම් අදාළ හේතු සඳහන්කර නිවාඩු ලබාගත හැකිය. මළදරු උපත් සම්බන්ධයෙන්ද මවගේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සලකා නිවාඩු හිමිකර දී ඇත.

මතක තබාගන්න, මාතෘත්වය ලැබූ පසු ලැබෙන මෙමනිවාඩුව ඔබට ලැබෙන්නේ ප්‍රතිලාභයක් වශයෙනි.

    කිරි පැය

1939 අංක 32 දරන ප්‍රසූතිකාගාර පනතේ 12 වගන්තියේ (ආ) කොටසට අනුව මව්වරුන්ට කිරිදීම සඳහා වැඩකරන පැය 09ක කාලය තුළ මවකට සේවය සඳහා පමා වී පැමිණීමට හෝ කල්තියා නිවසට යෑමට අවස්ථාව හිමිකර දී තිබේ. එසේම දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන රැකියා ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති අවස්ථාවකදීද මව්කිරි ලබාදීම සඳහා කාලය වෙන්කර දීමක් ආයතනය ප්‍රධානියා විසින් ලබාදිය යුතුවනවා.

සාප්පු හා කාර්යාල ආඥාපනත යටතේ ආවරණය වන සේවකයන්ට කිරි පැය ලබා දී නොමැත. වතු සේවක කාන්තාවන්ට කිරි පැය ලෙස දිනකට විවේක කාල දෙකක් ලෙස කිරි පැය ලබාගත හැකිය. මෙය දරුවාට අවුරුද්දක් වනතුරු පමණක් හිමිය.

මෙම සියලු වරප්‍රසාදයන් විවාහක/අවිවාහක ඕනෑම කාන්තාවක් සඳහා දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව හිමිවන අතර, එම වරප්‍රසාද ලබාගැනීම සඳහා ආයතන ප්‍රධානියා ප්‍රසූතියට පෙර සිට දැනුවත් කර තිබීම සිදුකළ යුතුවෙනවා. ඒ වගේම මෙම නිාඩු සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පවුලේ අය ද දැනුවත් කර තබන්න අමතක කරන්න එපා.

More News »