​සිංහල ලිපි

ඒ අසරණ ගෑනු ළමයි කොළඹට අහිසංක වැඩියි

කවුරුන් මොන දේ කළත් හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ කාබී ලස්සනට ඇඳ පැලඳ ජීවත් වෙන්නටය. නමුත් ඒ ජීවත් වීම තුළ මොනතරම් දුෂ්කරතා තියේ දැයි අත මිට හිඟ, 

More News »

add_one