​සිංහල ලිපි

කටුගෙට 140 යි!


සිනහව ආතතිය වළක්වනවා

එක් සිනහවකින් ලෝකයම වෙනස් කළ හැකි බව නවතම පර්යේෂණයකින් හෙළිවුණා. සි

More News »

add_one